infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Aktualności i informacje

Zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.06.2015 r. Rada Miasta Zambrów uchwaliła zmiany w  Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Nowe przepisy będą obowiązywały mieszkańców od dnia 1 października 2015 r.  Poniżej przedstawiono wprowadzone zmiany:
1. Zmieniono zasady prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadzono dodatkowe pojemniki i worki, na:
- szkło    -  pojemnik koloru czerwonego -białe i kolorowe szkło opakowaniowe;
- popiół  - pojemnik koloru szarego - zimny popiół.
Pojemniki  i worki dostarczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) Sp. z o.o.
Wprowadzona zmiana poprawi zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
2. Na nieruchomościach, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników (np. niektóre budynki wielolokalowe) dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów.
3. Ustalono częstotliwość odbioru szkła raz na dwa miesiące w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. Popiół będzie odbierany z zabudowy jednorodzinnej raz na miesiąc, w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) będą przyjmowane, w ograniczonym zakresie:
- zużyte opony tylko od samochodów osobowych.
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości do 1 m³ jednorazowo.
5. Zmieniono normatywy dotyczące wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkałych:
- branża spożywcza  150 l /10 m²;
- branża pozostała 60 l /10 m².
6. Nowe zapisy  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w na terenie miasta Zambrów obligują właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi odbioru odpadów, właściciele nieruchomości mogą zgłosić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić rejestr reklamacji.
8. Według nowych przepisów właściciele nieruchomości na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne, są zobowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Do deklaracji wskazującej na ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości jednorodzinnej należy dołączyć oświadczenie o przyczynie ustania obowiązku.
10. Uaktualniono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ww. zmian.
11. Zobowiązanymi do złożenia nowych deklaracji, w terminie do 14.10.2015 r. ( art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Dz. U. 2013 poz. 1399), są właściciele nieruchomości:
- niezamieszkałych, w których znajdują się lokale mieszkalne (nowa grupa nieruchomości objętych systemem),
- z branży spożywczej i pozostałej ( zmiana wysokości opłaty).

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Miasta Zambrów www.zambrow.pl w zakładce System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (dokumenty prawne):

1. Uchwala nr 36/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
3. Uchwała 38/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała nr 39/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, pokój 228 (II piętro). Szczegółowe informacje w pok. 228 Urzędu Miasta, tel. (86) 271 22 10 wew. 27.

 

         BURMISTRZ MIASTA
         
               mgr Kazimierz Dąbrowski

<< Powrót do poprzedniej strony

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info