infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

Zgodnie z  Uchwałą NR 136/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. Gmina Miasto Zambrów przejęła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady.
Wszystkie nieruchomości objęte systemem są wyposażane przez Miasto Zambrów na bieżąco w pojemniki na odpady zmieszane  i worki na odpady selektywne, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Dostawę zapewnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.. Na terenie budownictwa wielorodzinnego  są ustawione odpowiednio oznaczone pojemniki.

2. Kto odpowiada za czyszczenie pojemników na odpady?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Zambrów obowiązek utrzymania pojemników na odpady w czystości  należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

3. Jak wygląda odbiór odpadów z nieruchomości, na której jest kilku współwłaścicieli? Czy każdy lokal  dostaje osobne pojemniki?

Miasto Zambrów dostarcza 1 komplet pojemników dla daną nieruchomość; ich ilość, wielkość i miejsce ustawienia zostały określone przez gminę w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady i właścicielem (w omawianym przypadku współwłaścicielami).

4.  Co w przypadku gdy nieruchomość jest niezamieszkała?

Zgodnie z art. 6 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jeśli nieruchomość jest  niezamieszkała obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstają odpady komunalne. Zgodnie z art. 6m  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni, od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku albo soku?

Kartony po mleku i innych napojach należy wrzucać do pojemnika metale i tworzywa sztuczne.
6. Co wrzucać do pojemnika  przeznaczonego na odpady  typu PET?

Do tego pojemnika należy wrzucać  plastikowe butelki po napojach. Pozostałe tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

7. Co zaliczamy do odpadów zielonych?

Odpady zielone to: skoszona trawa, kwiaty, liście, gałęzie. Należy je dostarczyć we własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Polowej 19 w Zambrowie, bądź kompostować we własnym zakresie.

8.  Co w przypadku gdy nieruchomość jest niezamieszkała?

Zgodnie z art. 6 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jeśli nieruchomość jest  niezamieszkała obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6m  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni, od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

9. W domu jednorodzinnym zarejestrowana jest działalność gospodarcza która jest prowadzona przez właściciela nieruchomości. Czy w takiej sytuacji należy złożyć deklarację?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której  zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalności gospodarcza i  powstają odpady komunalne należy złożyć deklarację.

10. Co w przypadku gdy w danym okresie śmieci nie zmieszczą mi się w pojemniku (przypadek jednorazowy)? Czy w takiej sytuacji, jeśli dodatkowe śmieci będą znajdowały się w workach,  zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem?

Jeśli ilość odpadów komunalnych, które powstaną w gospodarstwie domowym nie zmieści się w pojemnikach usytuowanych na posesji w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w szczelnych workach w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości.

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info