infolinia KONTAKT:
86 271 22 10 wew. 27

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak segregować popiół?

Popiół nalezy zbierać selektywnie w pojemnikach lub workach. Gmina wyposażyła nieruchomości jednorodzinne w worki.   Ponadto na terenie miasta rozlokowano 25 szt. pojemników o poj 1200 litrów, przeznaczonych do zbiórki popiółu. Do pojemników i/lub worków należy wsypywać tylko zimny popiół.

2. Kto wyposaży nieruchomości w pojemniki na szkło?

Wszystkie nieruchomości objęte systemem zostaną wyposażone w pojemniki lub worki na szkło  przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do nieruchomości jednorodzinnych zostaną dostarczone czerwone worki z napisem szkło. Na terenie budownictwa wielorodzinnego  zostaną ustawione odpowiednio oznaczone pojemniki.

3. Czy kupować pojemniki na odpady?

Zgodnie z nową Uchwałą NR 136/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. Gmina Miasto Zambrów przejęła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady.

4. Czy pojemniki na odpady będą czyszczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Zambrów obowiązek utrzymania pojemników na odpady w czystości  należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

5. W domu jednorodzinnym zarejestrowana jest działalność gospodarcza która jest prowadzona przez właściciela nieruchomości. Czy w takiej sytuacji należy złożyć deklarację?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której  zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalności gospodarcza i  powstają odpady komunalne należy złożyć deklarację.

6. Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z nieruchomości, na której jest kilku współwlaścicieli? Czy każdy lokal będzie miał osobny pojemnik i worki?

Gmina Miasto Zambrów dostarczy 1 komplet pojemników dla danej nieruchomości; ich ilość, wielkość i miejsce ustawienia zostały określone przez gminę w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady i właścicielem (w omawianym przypadku współwłaścicielami).

7. Co w przypadku gdy w danym okresie śmieci nie zmieszczą mi się w pojemniku (przypadek jednorazowy)? Czy w takiej sytuacji można prosić o dodatkowy termin odbioru, czy np. jeśli dodatkowe śmieci będą znajdowały się w workach to zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem?

Jeśli ilość odpadów komunalnych, które powstaną w gospodarstwie domowym nie zmieści się w pojemnikach usytuowanych na posesji w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w szczelnych workach w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości.

8. Co w przypadku gdy nieruchomość jest niezamieszkała?

Zgodnie z art. 6 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jeśli nieruchomość jest  niezamieszkała obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6m  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni, od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

9. Jak obliczyć powierzchnię lokalu mieszkalnego, która będzie podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Podstawą wyliczenia opłaty jest powierzchnia lokalu mieszkalnego, przez pojęcie której należy rozumieć powierzchnię użytkową według definicji zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12. 01. 1991 r. (Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 z póź. zm.), mierzoną po wewnętrznej długości ścian, na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również  garaże podziemne , piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

10. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku albo soku?

Kartony po mleku oraz napojach w myśl tworzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów powinny trafiać do pojemnika na surowce wtórne.

11. Co wrzucać do pojemnika  przeznaczonego na odpady  typu PET?


Do tego pojemnika należy wrzucać  plastikowe butelki po napojach. Pozostałe tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika na surowce wtórne.


12. Czy właściwym jest wrzucanie do jednego pojemnika na surowce wtórne  papieru i tworzywa sztuczne itp.?


Tak surowce papier i tworzywa sztuczne należy wrzucać do jednego pojemnika, ponieważ w ZPiUO w Czerwonym Borze selektywnie zebrane odpady trafiają na linię technologiczną na której poszczególne frakcje są sortowane. Zbieranie surowcow wtórnych w jeden pojemnik zmniejsza koszt odbioru.


13.  Co zaliczamy do odpadów zielonych?


Odpady zielone to: skoszona trawa, kwiaty, liście, galęzie. Należy je dostarczyć we własnym transportem do Punktu Selektywenj Zbiórki Odpadow Komunalnych na ul. Polowej 19 w Zambrowie, bądź kompostować we własnym zakresie.


14. Czy  do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostanę pojemniki czy worki?


Gmina Miasto Zambrów zapewniła wyposażenie mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki, w zabudowie jednorodzinnej w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Projekt i realizacja: 2013 Tworzenie stron internetowych http://stania.info